YLIOPISTOT

Seinäjoen yliopistokeskuksessa ovat mukana Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistot, Tampereen teknillinen yliopisto ja Taideyliopisto. Lisäksi mukana on Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusryhmä. Koulutuksissa kohtaavat yliopistojen ja työelämän osaaminen.

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen yhteistyö  toimii mm. kirjastossa, infrassa,  tutkimuksessa, koulutuksessa ja kansainvälistymisessä.

TAMPEREEN YLIOPIsto

Tampereen yliopisto TaY

Tampereen yliopiston toiminnot Seinäjoella liittyvät terveyden, hyvinvoinnin ja yhteiskunnan monitieteiseen tutkimukseen sekä tutkimukseen perustuvaan koulutukseen. Yhtenä valtakunnallisena tehtävänään Tampereen yliopisto koordinoi Seinäjoen yliopistokeskusta. Avoin yliopisto tarjoaa laajan opetustarjonnan lisäksi  tutkintotavoitteellisia opintoväyliä sosiaalityössä, terveystieteissä ja hallintotieteissä.

Lääketieteen koulutus keskittyy lääketieteen perus- ja erikoistumiskoulutukseen. Alan tutkimusta tehdään päihdelääketieteen, keuhkosairauksien, kirurgian, ortopedian, sisätautien sekä psykiatrian aloilla. Terveystietieteiden tutkimus kohdistuu perhekeskeiseen hoitoon ja perheiden hyvinvointiin.  Johtamiskorkeakoulu tutkii ja kehittää alueelliseen innovaatiotoimintaan ja -politiikkaan liittyviä ilmiöitä ja prosesseja.

HELSINGIN YLIOPISTO

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toimii sekä Seinäjoen että Mikkelin yliopistokeskuksissa. Maatalous- metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva instituutti tarkastelee kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta. Instituutin painoalat ovat kestävä ruokaketju, uudistuva biotalous ja paikalliskehitys. Instituutissa tehdään monitieteistä tutkimusta, toteutetaan tutkimukseen perustuvia kehittämishankkeita ja osallistutaan eri tiedekunnissa järjestettävään opetukseen. Ruralia-instituutti on oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen luova ympäristö, joka tarjoaa aikuisopiskelijoille työelämäläheisen ja monitieteisen oppimisympäristön. Opetuksessa huomioidaan tutkimuslähtöisyys ja teorian käytäntöön soveltaminen.

TAIDEYLIOpisto

Taideyliopisto TaiY

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö toimii yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alustana. Yksikössä järjestetään työelämä- ja kumppanuusvuorovaikusta edistäviä projekteja eri tasoilla.   Taideyliopiston monipuolista tarjontaa tuodaan entistä aktiivisemmin Seinäjoelle avoimen yliopiston kurssitarjonnan puitteissa mm. näyttämötaiteen ja musiikin aloilla.

Taiteellisen toiminnan konsertit ja muut esitykset tuovat yliopiston toimintaa lähelle kuulijaa ja kokijaa. Tutkimustoiminnassa tarkastellaan mm. ääniympäristöä osana kaupunkisuunnittelua. Muita tutkimusalueita ovat elävän musiikin ja tallennusteknologian muutokseen liittyen ns. jokapaikkaisen musiikin tutkimus ja sen käytännön sovellukset. 

Jokavuotinen Mars-tapahtuma lisää tutkimuksen näkyvyyttä alueella.

 

VAASAN YLIOPISTO

Vaasan yliopisto VY

Vaasan yliopiston alat Seinäjoen yliopistokeskuksessa ovat yrittäjyys, kuluttajakäyttäytyminen, puurakentamisen liiketoiminta, logistiset järjestelmät ja agroteknologia. 

Vaasan yliopisto on järjestänyt Seinäjoella vuodesta 2006 lähtien Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmaa. Ohjelmaan rekrytoidaan uusia opiskelijoita joka kolmas vuosi. Avoin yliopisto tarjoaa tutkintoon johtavia opintoväyliä kauppa – ja hallintotieteissä.  Levón-instituutti tarjoaa täydennyskoulutuksena yrityksille ja julkiselle sektorille johtamis- ja esimieskoulutusta sekä valmiiksi suunniteltujen MBA-ohjelmien avulla että yrityskohtaisesti. 

Hanketoiminnassa panostetaan uusiutuvan energian hankkeisiin ja hankkeet sisältävät usein myös koulutusta.

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

 Tampereen teknillinen yliopisto TTY

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminnan alat Seinäjoella  ovat digitaalinen valmistus, arkkitehtuuri, metallirakentaminen, terveydenhuollon teknologia, tuotantoautomaatio ja virtuaalisuunnittelu.

Tampereen teknillinen yliopisto on järjestänyt DI-muuntokoulutusta Seinäjoella vuodesta 2008 lähtien. Ohjelmaan rekrytoidaan opiskelijoita keskimäärin joka neljäs vuosi.